Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

Aczél Záloghitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1087 Budapest Baross tér 9. I. em. 8.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2018. augusztus 14-i hatály

Kiadás 1

Módosítás 0

 

Tartalomjegyzék

I. A tájékoztató célja, hatálya - 3. oldal

II. Fogalom meghatározások - 3. oldal

III. Tájékoztatás az adatkezelés általános szabályairól - 6. oldal

3.1. Az adatkezelés elvei, jogalapja - 6. oldal

3.2. Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei - 7. oldal

IV. A kezelt személyes adatok köre - 7. oldal

4.1. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység során végzett adatkezelés során - 7. oldal

4.2. Nemesfém kereskedői tevékenység során - 8. oldal

4.3. Webshop szolgáltatás esetén - 9. oldal

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja - 10. oldal

VI. Az Adatkezelés elvei, módja - 11. oldal

VII. Az adatkezelések időtartama - 12. oldal

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja - 12. oldal

IX. Adatfeldolgozás - 13. oldal

X. Külső szolgáltatók - 14. oldal

10.1 Együttműködés - 14. oldal

10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók - 14. oldal

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók - 14. oldal

10.4 Testreszabott üzenetküldést biztosító külső szolgáltatók - 15. oldal

10.5 Egyéb külső szolgáltatók - 15. oldal

XI. Adattovábbítás lehetősége - 15. oldal

XII. Az adatkezelési tájékoztató módosítása - 15. oldal

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek - 15. oldal

 

Az Aczél Záloghitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

I. A tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató rögzíti az Aczél Záloghitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1087 Budapest Baross tér 9. I. em. 8., cg.01-09-169474) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a társaság önmagára kötelezőnek tekint. Az adatkezelő tiszteletben tartja más személyek adatait, ezek kezelése során az e szabályzatban foglaltak szerint jár el.

A szabályzat folyamatosan frissül a jogszabályi változások tükrében. A hatályos szöveg a társaság honlapjáról www.aczélzálog.hu ,www.olcsoarany.hu, www.olcsoezust.hu weboldalról tölthető le.

1.2 A jelen tájékoztató az ügyfelek által megadott személyes adatok kezelési normáit rögzíti.

1.3 A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4 A jelen tájékoztató hatálya kiterjed az adatkezelő által végzett záloghitelezéshez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási, nemesfém –kereskedési tevékenységre, a nemesfémek javításával kapcsolatos szolgáltatással összefüggő adatkezelésre, a vagyon- és személybiztonság feltételeinek megteremtéséből, valamint a nyereményjátékokkal kapcsolatos adatok kezelésére.

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen tájékoztatóban hivatkozott honlapokon megjelenő, az adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. A tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyek a tájékoztató hatálya alá tartozó honlap(ok)on található harmadik személyek hivatkozásaira vezetnek. E más szolgáltatásokra az azokat üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül

a) az Aczél Záloghitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1087 Budapest, Baross tér 9. 1. em. 8.); nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-169474; adószáma: 10791624-2-42; Adatkezelő 1) valamint

b) az Nyugtat Takarék Szövetkezet (9023 Győr, Bartók Béla út 2-4., nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09- 08-02-000916; adószáma: 10044276-2-08.; Adatkezelő 2..

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

A jelen tájékoztatóban felsorolt szolgáltatások esetében adatfeldolgozónak minősül

1) ECO-WEBDESIGN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, aki az adatokat kezeli, Társaság (1138 Budapest, Párkány utca 18. VI. em. 39 nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-912214 adószám: 14620058-2-41) informatikus, adatfeldolgozó 1.

2) K+J Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66., cégjegyzékszám: 13-09-124347, adószám: 12286968-2-13) könyvelő, adatfeldolgozó 2.

3) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:2351.Alsónémedi GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám:12369410-2-44) futárszolgálat, adatfeldolgozó 3.

4)  OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051.Budapest, Nádor utca  16 , cégjegyzékszám: 01-10-041585, adószám:10537914-4-44) pénzügyi tranzakciókat lebonyolító cég, adatfeldolgozó 4.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.

Adatkezelő1 egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, óra-, ékszer-kiskereskedelem, csomagküldő, internetes kiskereskedelem -szolgáltatást végez, és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a www.aczélzálog.hu, www.olcsoezust.hu, és a  www.olcsóarany.hu honlapon keresztül is elérhető szolgáltatásokat.

Az adatkezelő 2 pénzügyi szolgáltatásokat, többek között hitelezési tevékenységet és ezen belül adatkezelő 1 közreműködésével kézizálog hitelezést végez, melynek során az adatkezelő 1-től beszerzett adatok alapján adatkezelő 1-gyel együttes adatkezelőnek minősül.

Adatfeldolgozó 1a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai, adattárolási szolgáltatásokat biztosít.

Adatfeldolgozó a szolgáltatásokat igénybe vevő harmadik személyek számviteli adatait és az adatkezelő 1 munkavállalóinak adatait dolgozza fel.

A jelen tájékoztatóban leírt az adatkezelő 1 és adatkezelő 2 között az egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység során végzett adatkezelés a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősül, mivel az adatkezelő 1-nél a Pmt. (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról)  és a Hpt. (2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról)  értelmében személyes azonosításon átesett vásárlók megadott személyes adatait a pénzmosásról és a nemesfém kereskedésről szóló szabályok előírásai szerint az adatkezelő 2 részére továbbítja, aki azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli.

A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: Mindegyik adatkezelő felel az általa végzett adatkezelésért, így azért is, hogy az általa gyűjtött személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

A felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait. A Nyugtat Takarék Szövetkezet (9023 Győr, Bartók Béla út 2-4., nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-08-02-000916; adószáma: 10044276-2-08.; által végzett adatkezelési tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A Nyugat Takarék Szövetkezet adatkezelési tájékoztatója elérhető: http://nyugattaherék.hu.

2.3 személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4 adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

2.5 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számara történő hozzáférhetővé tétele,

2.6. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon. hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.7. banktitok: minden olyan, az egyes ügyfelektől a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira. vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

Ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe.

2.8. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

2.9 felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a IV. fejezetben szereplő azonosító adatát.

2.10. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki nem azonos az érintettél, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.11. honlap(ok): az adatkezelő 1 által üzemeltetett
https://www.facebook.com/olcsoarany.hu/
https://www.facebook.com/olcsoarany.hu/ internetes oldalak,

2.11. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen belegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyenes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.12. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra. a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.13 Külső szolgáltató: az adatkezelők által, az egyes honlapok üzemeltetéséhez vagy a honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik személy (szolgáltató), akihez a szolgáltatás biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve aki az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthat. Külső szolgáltatónak minősül továbbá az a szolgáltató is, mely nem áll sem az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatások honlapjaihoz, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár másadatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

2.14. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzátérhetővé tétele"

2.15. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai" mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.

2.15 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolia, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

2.16. szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon.

2.17 tájékoztató: az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

III. Tájékoztatás az adatkezelés általános szabályairól

3.1. Az adatkezelés elvei, jogalapja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásálhoz elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (,,célhoz kötöttség elve").

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető (,,korlátozott fel használás elve")

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészséget valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés rendelkezik azokkal technikai feltételekkel, amelyekkel cd ahhoz szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Különleges adat a törvényben meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő jogszabály határozza meg,

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése

- az adatkezelőre vonatkozó jogiszabályi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.2. Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei

Személyes adatok más adatkezelő részére akkor továbbíthatók, különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy jogszabály ezt megengedi.

Adattovábbítás körében adatkezelő 1 és adatkezelő 2 személyes adatot csak a jogszabály szerinti feltételek esetén és mértékében ad ki.

Adatkezelő 2, azaz pénzügyi szervezet esetében a kezelt adatok banktitoknak minősülnek, így a személyes adatok kezelésére illetőleg továbbítására a banktitokra vonatkozó rendelkezések is alkalmazandók.

Adatkezelésre és adattovábbításra jogszabályok alapján, az érintettek hozzájárulása nélkül is sor kerülhet.

Ezen adatok továbbításiára, átadására a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései az irányadók.

Az adatkezelő 2 részéről a Hpt. alapján, ügyfél hozzájárulás nélkül történő adattovábbítások, adatátadások részben adatszolgáltatással (Magyar Nemzeti Bank, stb.) kapcsolatosak, másrészt hatósági illetőleg egyéb megkeresések (bíróság, közjegyző stb.) alapján vagy ellenőrzési jog, gyakorlásával ellenőrzés stb.) történnek.

 

IV. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység során végzett adatkezelés során (kézizálog hitelezés)

Az adatkezelés célja az ügyféllel kötött vagy kötendő szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás illetőleg az adatkezelő 2 tevékenységével kapcsolatos egyéb szolgáltatás teljesítése, valamint egyéb törvényi rendelkezés (pl. a pénzmosás megelőzés, állami támogatásokkal összefüggésben kezelt adatok) alapján jogszabályon alapuló adatkezelés.

Adatkezelési cél továbbá – hozzájárulás alapján – az adatkezelő 2 marketing üzeneteinek közvetítése is.

A kezelt adatok az ügyfélkapcsolat keretében vagy marketing célú adatkezeléssel kapcsolatosan beszerzett személyes adatokra korlátozódnak. Adatkezelő 2 - az ügyfél hozzájárulása alapján - a tudomására jutó személyes adatokat nyilvántartja, kezeli, feldolgozza, átadja a szerződésben foglaltak teljesítése, elszámolási, kockázat elemzési és értékelési célból, illetve az- adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint további termékek és szolgáltatások ajánlása céljából.

Személyes adat további harmadik személyek részére történő adatátadásra ügyfél hozzájárulás vagy jogszabályi előírása alapján kerülhet sor.

A kezelt személyes adatok:

Hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység (Hpt. 3. § (1) b.) pont előírásai szerint:

- igényelt kölcsön adatai,

- az érintettek személyi azonosító ós lakcím adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány, útlevél számra),

- egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló l992. évi LXVI, törvény szerint alkalmas igazolvány száma).

4.2. Nemesfém kereskedői tevékenység során

A 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdés j) pontjának hatálya alá tartozók (továbbiakban: szolgáltató) egységes elvek szerint alkalmazzák a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó normákat adatkezelő 1 a nemesfém kereskedői tevékenység során a jogszabályi előírások alapján a mindenkori jogszabályi összeghatárt elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor az adatkezelő 1 az ügyfélazonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni:

a) természetes személy

- családi és utónevét (születési nevét),

- lakcímét,

- állampolgárságát,

- azonosító okmányának típusát és számát,

- külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

- nevét, rövidített nevét,

- székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét,

- cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, amely a törvényes képviselők személyes adatait a Ctv. előírásai alapján tartalmazzák.

c) ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét.

Adatkezelő 1 ezeknek az adatoknak rögzítésén túl nem rögzít további adatot, kivéve pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülésekor, illetve amennyiben a ténylegesen összegfüggő ügyleti megbízások együttes összege eléri a mindenkori magasabb jogszabályi összeghatárt.

4.3. Webshop szolgáltatás esetén

4.3.1. Ha az ügyfél felhasználó az adatkezelő 1 honlap felületét látogatja, az adatkezelő 1 rendszere automatikus rögzíti az IP címét.

4.3.2 Az ügyfél döntése alapján az adatkezelő1 a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

4.3.3. Ha az ügyfél valamely szolgáltatás részére e-mailt, megrendelést küld, úgy az adatkezelő1 rögzíti a felhasználó e-mail címét. Ha a felhasználó a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben összekapcsolódik az adatkezelő 1 https://www.facebook.com/olcsoarany.hu/https://www.facebook.com/olcsoarany.hu/fiókjával, akkor adatkezelő 1 a fentieken túl a felhasználó következő személyes adatait kezelhetik: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url.

4. 3.5 A szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelők tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytathat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Erre a tevékenységre a jelen szabályzat hatálya nem terjed ki. Az adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

A szolgáltatások technikai üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelők tájékoztatása nélkül a honlapok bármelyikén adatkezelési tevékenységet folytathat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Erre a tevékenységre a jelen szabályzat hatálya nem terjed ki. Az ilyen adatkezelésekre a technikai üzemeltetési szolgáltató a saját adatvédelmi szabályzataiban foglaltak szerint tartozik felelősséggel, ezekért az adatkezelésekért adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

4.3.6. Az adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében az ügyfél számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. Ennek célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása. A felhasználó a cookie-t törölheti a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Amennyiben az ügyfél a cookie-k alkalmazását elfogadja, megadja az adatkezeléshez való hozzájárulását.

4.3.7. Az adatkezelők személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3.8. Technikailag rögzítésre kerülő adatok: az ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.


V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:

a) jogszabályi kötelezettség a Hpt. 164 § g.) pontja szerint

b) jogszabályi kötelezettség a Pmt.) 1. § (1) bekezdés j) pontja szerint

c) a felhasználó által igénybe vett szolgáltatások testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

d) statisztikák, elemzések készítése;

e) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

f) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

g) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

h) a felhasználók jogainak védelme;

i) az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Adatkezelő1 a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat, míg adatkezelő2 által folytatott adatkezelések célja a fenti 5.1. a), b), d), g), h), i), j) pontban nevesített adatkezelési célok.

Az adatkezelők a megadott személyes adatokat e fenti céloktól eltérő célokra nem használják fel.

5.2 Kizárólag a jogszabályban előírt kötelező esetekben vagy az ügyfelek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor adatkezelésre. Az ügyfelek nyilatkozata tartalmazza a kifejezett hozzájárulást ahhoz, hogy az webshop oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a felhasználó jogosult azt bármikor visszavonni, ez a körülmény azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az ügyfél külön hozzájárulása nélkül a szolgáltatás nyújtása érdekében is rögzítik a felhasználó által az adatkezelő honlapjára történő belépéskor a felhasználó IP címét. IP cím használata nélkül nem garantálható szolgáltatás jogszerűsége, illetve, hogy IP cím rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül.

5.3. Adattovábbítás az adatfeldolgozó 1 és adatfeldolgozó 2 felé az ügyfél külön hozzájárulása nélkül történhet. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogszabályi előírás alapján, pénzintézetek feletti törvényes ellenőrzési kötelezettség körében, vagy hatósági határozat alapján, illetve az ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5. Az ügyfél kötelezettséget vállal és szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

5.4. Bármely felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az ügyfelet/felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1. Az adatkezelők a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

6.2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelők jogszabályi előírások alapján vagy az ügyfél kifejezett hozzájárulása alapján, kizárólag a célhoz kötötten használják fel.

6.3. Az adatkezelők a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4. Adatkezelő 1 a záloghitelezés és a nemesfém kereskedelem során megadott személyes adatokat a Hpt-ben és a Pmt-ben előírt módon ellenőrzi. Adatkezelő 1 a webshop szolgáltatás igénybevétele, facebook-kapcsolat valamint az ékszerjavítás érdekében illetve a nyereményjáték során megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. Ezekben az esetekben a megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Webshop szolgáltatás és facebook igénybevétele esetén az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 18 év alatti személyek nyereményjátékban nem vehetnek részt. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.6. Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. További kivétel a bírósági, nyomozati, hatósági és egyéb jogi eljárásokban az adatkezelőkre vagy adatfeldolgozókra jogszabályi előírás alapján rótt adatszolgáltatási kötelezettség. Az adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, pénzintézetek törvényes felügyeletének eljárása, az adatkezelők érdekeinek sérelme esetén stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett felhasználó elérhető személyes adatait a mindenkori jogszabályi előírások felhatalmazása alapján.

6.7. Az adatkezelők rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8. Az adatkezelők az általuk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9. Az adatkezelők gondoskodnak a személyes adatok informatikai biztonságáról, megteszik azokat a technikai, szervezési intézkedéseket, kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére személyes adatokat továbbítanak.

6.10. Az adatkezelők Kovács Lászlót jelölik ki az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátására. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1., tel: +36-1-212-3930, aczel2kft@gmail.com)

 

VII. Az adatkezelések időtartama

7.1.

számviteli bizonylatok – 8 év,  

kapcsolattartási adatok – 1 év,

hírlevél küldési cím- hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 év,

webshop regisztrációs adatok – 1 év,

megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok – 5 év,

panaszkezeléssel kapcsolatos adatok 5 év,

telefonos visszahívások – 5 év,

ékszer javítások – jogügylet teljesítéséig,

kamera felvételek- 30 nap vagy az esetleges büntetőeljárás befejezésééig

webshopban IP cím - 7 nap

 

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 Az ügyfél kérheti, hogy a bármelyik adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az ügyfél személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Az ügyfelek a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az aczel2kft@gmail.com, aczel001@t-online.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek.

A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az ügyfél egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az ügyfél regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az ügyfelet más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az ügyfélnek az adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg ügyfél adatait.

8.2 Az ügyfél kérheti az adatkezelők által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az ügyfél kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

8.3 Az ügyfél kérheti az adatkezelők által kezelt személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

(ii) (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

(iii) (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelők minden esetben tájékoztatják az ügyfelet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő1 a hírlevél adatbázisában az ügyfél személyes adatait törli.

8.4 Az ügyfél kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az ügyfél vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát. Az adatkezelők megjelölik az általuk kezelt személyes adatot, ha az ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az ügyfél kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az ügyfél ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az ügyfél továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelők korlátozzák, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az ügyfél igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5 Az ügyfél kérheti, hogy az adatkezelők az ügyfél által rendelkezésére bocsátott és az ügyfél által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

8.6 Az ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás.

Az adatkezelők az ügyfél tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2 Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

9.3 Az adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját.

9.4 Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

 

X. Külső szolgáltatók

10.1 Együttműködés

Az adatkezelők a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely külső szolgáltatókkal az adatkezelők együttműködnek. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az ügyfél által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel, mindezzel együtt felelősséggel a külső szolgáltató adatkezelési tevékenységéért nem tartoznak.

Adatkezelők a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen tájékoztató keretében tájékoztatják a felhasználókat.

10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók

Az adatkezelők a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, email, regisztrációs név) e külső szolgáltatók által az adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Az adatkezelőkkel együttműködő regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók: Facebook Inc.

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működnek együtt.

E külső szolgáltatók hozzáférhetnek az ügyfél IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők az ügyfél számítógépéről, okostelefonjáról, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók különösen: Facebook Inc., Goggle LLC.

10.4 Testreszabott üzenetküldést biztosító külső szolgáltatók

Adatkezelő1 együttműködik olyan külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfél szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen ügyfél által használt csatornátok (pl. facebook, messenger stb.) is igénybe vehesse. A külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával ill. az ügyfélnek a külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az ügygél azonosítására. A külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

10.5 Egyéb külső szolgáltatók

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel egyik adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a webshop honlapjához, az adatkezelő facebook profiljához– akár az ügyfél közreműködése (pl. egyéni fiókjának az adatkezelő facebook profiljához kapcsolása által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által az ügyfélről vagy a szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek az ügyfél azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook, Google, Isntragamm, PyPAlHoldimgs Inc., Pinterest Europa Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Média LLc., Vimeo INC., You Tube LLC.

Ezen külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.


XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelők nem tehetők felelőssé.

11.2 Az adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az ügyfél tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

 

XII. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

12.1 Az Adatkezelő1 a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja.

12.2 Az ügyfél a szolgáltatások igénybevételével elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes ügyfelek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők adatvédelmi tisztségviselője, Kovács László a 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1., , aczel2kft@gmail.com címen vagy +36-1-212-3930 telefonszámon.

13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:

+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3 Az ügyfél jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelők kérésre az ügyfelet tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2018. augusztus 14.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Aczél Záloghitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1087 Budapest Baross tér 9. I. em. 8.) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                  Aczél Záloghitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                 1087 Budapest Baross tér 9. I. em. 8.

Weblap:   www.olcsoarany.hu , www.olcsoezust.hu

Kapcsolattartás:   Kovács László

Telefon:   +361-314-1897

E-mail:   aczel001kft@t-online.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: adatvédelmi tisztviselő Kovács László elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1., au aczél2kft@gmail.com alatti címen vagy a +36-1-212-3930 telefonszámon.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1087 Budapest Baross tér 9. I. em. 8. aczel001kft@t-online.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: az 5. pontban felsorolt jogi személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

.1.1

1. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) internetes kereskedelem és csomagküldés tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

.1.2 Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az aczél001kft@t-online.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

 

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

4. Érintetti jogok

.1.3 A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.


5. Adatfeldolgozók

Az Ön által megrendelt termék szállításához az alábbi adatkezelők tevékenységét vesszük igénybe. Kérjük, ismerkedjen meg ezen cégek adatkezelési tájékoztatójával is.

Webtárhely, fejlesztő programozó: https://www.ecowebdesign.hu/

Szerződött futárok: GLS https://gls-group.eu/HU/hu/home, DPD https://www.dpd.com/hu

Online fizetés: Simple pay http://simplepay.hu/

K+J Számviteli Szolgáltató Kft. http://kpluszj.hu/

 

6. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 
 

Hírlevél feliratkozás

Facebook